Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

TAT ziet klachten als een kans om de opleidingen te ontwikkelen en nog meer in te kunnen spelen op de wensen van de student. Klachten nemen we daarom altijd serieus. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden voor een duur van 2 jaar bewaard. De volgende stappen kunnen worden doorlopen indien een student een klacht heeft:

De klacht binnen 2 maanden schriftelijk aan de directie van TAT (Mevr. Tros) melden.

TAT zal binnen 4 weken reageren, komen de student en TAT er niet uit, kan de student de klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

Voor de uitgebreide klachtenprocedure verwijzen wij je naar de onderstaande Klachtenprocedure Consument NRTO.

 

Klachtenprocedure Consument

 

 

Artikel 1: Definities

 

 1. TAT: TAT beroepsopleidingen gevestigd Schiphol;

 

 1. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;

 

 1. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij TAT of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

 

 1. Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

 

 1. Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

 

 1. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van TAT.

 

 1. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 

 1. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 60 dagen.

 

 1. De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

 

 1. Binnen ten hoogste <aantal> weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

 

Artikel 4: Uitspraak

 

 1. Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

 

 1. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl.

 

Artikel 5: Ingangsdatum

 1. Deze regeling gaat in op 01/06/2022.

 

Start je carrière direct!

Waarom studeer je bij TAT?

De voordelen voor jou
 • Wereldwijd erkende opleidingen/trainingen
 • Eigen recruitment bureau voor cabinepersoneel en grondpersoneel
 • Meer dan 300 aangesloten luchtvaartmaatschappijen
Gratis informatiesessie